สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตีพิมพ์
ทางวิชาการซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้

http://ku-press.ku.ac.th/

ความนึกคิด พร้อมทั้งยกคุณภาพ ของอาจารย์และนิสิต

ให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย ปัจจุบันแล้วยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขึ้น ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเขียน ทางวิชาการของคณาจารย์ เริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสำนักพิมพ์ มก. สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป

ติดต่อ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 305 - 307 ชั้น 3
อาคารวิทยบริการ (ตรงข้ามอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900