สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่องค์กรที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. สนับสนุนบริการพื้นฐาน
  2. สนับสนุนการเรียนการสอน
  3. สนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการ
  4. สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป

แนะนำหน่วยงาน

      เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

กอง

 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140