สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ifrpd.ku.ac.th

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ก่อตั้งอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2511 โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ เป็นสถาบันเฉพาะทางทำหน้าที่ศึกษาวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทำการวิจัยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร

เป็นสถาบันที่ผลิตนวัตกรรมแบบครบวงจร
เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พันธกิจของหน่วยงาน

 • มุ่งพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม
 • มุ่งพัฒนาการให้บริการครบวงจรที่มีมาตรฐานสากล
 • มุ่งพัฒนาความรู้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร
 • มุ่งพัฒนาระบบสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ

ฝ่าย

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายวิศวกรรม
 • ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป
 • ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์
 • ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
 • ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
 • ฝ่ายโรงงาน
 • ฝ่ายการตลาด
 • ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ติดต่อ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900