คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3ภาควิชา
สร้างเสริมความรู้เชิงสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการทำงานและการดำเนินชีวิต

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ที่แตกต่างจากหลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสร้างสรรค์และจัดการนวัตกรรมและการพัฒนากำลังคนชั้นนำในภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ภาควิชา
  • ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ข้อมูลการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการวิศกรรมศาสตร์ 199 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ : 038-354580-4
Facebook : https://www.facebook.com/sci.kusrc