อัตราค่าธรรมเนียม

อัตตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คณะ/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก* ภาคปกติ** ภาคฤดูร้อน***
ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 49-52 ดาวน์โหลดเอกสาร 29,900 27,000 8,400
ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 53 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร 30,600 28,600 8,400
คณะ/สาขาวิชา ระดับบัณฑิตปริญญาโท อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแยกตามรายภาค
ภาคแรก* ภาคปกติ** ภาคฤดูร้อน***
ทุกสาขาวิชา ดาวน์โหลดเอกสาร 21,700 18,500 3,500