คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

2 ภาควิชา
เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุขภาพ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อความเป็นผู้นำในระดับอาเซียน

สร้างทักษะ

ที่แตกต่างจาก
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์ทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำด้านสุขภาวะที่ดีของสังคมอย่างยั่งยืน

ภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59/7 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์. 042-725023 093-3296556 โทรสาร. 042-725155 เฟสบุ๊ค. PublicHealth.ku.csc