คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

4 ภาควิชา
ความสามารถ ในการบูรณาการศาสตร์
เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ที่แตกต่างจากหลักสูตร
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการทั่วไป

ให้ความสำคัญในศาสตร์และศิลป์ของการจัดการ การบริหารทรัพยากรและบุคคล การจัดการธุรกิจ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สาขาภาควิชา
  • ภาควิชาบริหารธุรกิจ
  • ภาควิชาการบัญชีและการเงิน
  • ภาควิชาภาษา
  • ภาควิชาสังคมศาสตร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สำนักงานเลขานุการ

ข้อมูลการติดต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
59/7 หมู่ 1 ถ.วปรอ 366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์. 042-725039 มือถือ. 081-7391377 โทรสาร. 042-725040 เฟสบุ๊ค. fam.cscku.9