คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

9 ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตร์ใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรม

คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์เป็นคณะที่มีชื่อเสียงทางด้านนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ในระดับนานาชาติ พัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถรอบด้าน พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน พัฒนาด้านวิชาการให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการของตลาด และเสริมสร้างทุนทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

สาขาภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-579-5566-8 โทรสาร. 02-561-3485เว็บไซต์. https://human.ku.ac.th เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/Humanities.KasetsartU/ Instragram. @humanities_ku Youtube.Faculty of Humanities KU