คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์

3 ภาควิชา
เป็นสถาบันแห่งการผสานศาสตร์ทางการศึกษากับศาสตร์ทางการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการทางวิชาการ
เพื่อสร้างสรรค์วิชาชีพครูและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

สร้างทักษะ

ที่แตกต่างจาก หลักสูตรศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ทั่วไป
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ทั่วไป

หน่วยงานชั้นนำทางการศึกษาที่มุ่งผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา
นักวิจัย และนักพัฒนา ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 034-351898 เบอร์ภายใน 3571-4 โทรสาร 034-351403