คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

2 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ ศรีราชาทางรอดเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มุ่งสู่การเป็นองค์กรการศึกษาเศรษฐศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน มุ่งมั่นในความสำเร็จของงาน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

สาขาภาควิชา