คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

5 ภาควิชา
"เราจะสร้างนักบริหารมืออาชีพ ที่เป็นผู้พัฒนา
และขับเคลื่อนกลไกทางธุรกิจ ไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน"

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสม เสาะแสวงหา ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน เป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญและความเป็นอารยะของชาติ

  • มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขา ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ ทั้ง ภาคปกติ และภาคพิเศษ และมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
  • บัณฑิตของคณะได้รับการตอบรับ และชื่นชมในการทำงานจากองค์กรทั้งในส่วนภาครัฐ และภาคเอกชน รวมไปถึงบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
  • บัณฑิตของคณะมีอัตราการได้งานทำสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นิสิตภาควิชาบัญชี ได้รับการทาบทามให้เช้าทำงานในกลุ่มเครือข่ายบริษัทข้ามชาติที่ให้บริการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
  • เป็นคณะที่มีทุนการศึกษามอบให้นิสิตจำนวนมาก และเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำต่างๆในการฝึกงานวิชาชีพให้แก่นิสิต
  • มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาในการศึกษาที่คณะ เพื่อพัฒนาภาวะทางอารมณ์ กระบวนการคิด และทักษะในการดําเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
  • คณาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย พร้อมทั้งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงธุรกิจที่หลากหลาย
  • มีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการนำโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมาใช้ เช่น Enterprise Resource Planning (ERP software), Salesforce (CRM software), DrawiO (flow chart) และ UiPath (Robotic Process Automation)
  • มีการส่งเสริมในการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการต่างๆในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะนิสิตภาควิชาการจัดการ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิเช่น ได้รับรางวัลแชมเปี้ยนส์โลกในการแข่งขันบริหารทรัพยากรองค์กร (MonsoonSIM Business Simulation) หลายสมัยติดต่อกัน และการได้รับรางวัลในการประกวดแผนธุรกิจ (Business Plan) ที่จัดโดยองค์กรและสถาบันต่างๆ ในส่วนนิสิตภาควิชาบัญชีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Challenge) หลายสมัย การได้รับรางวัลในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ (Thailand Accounting Case Competition)
  • เป็นหน่วยงานมีรายได้จากงานบริการวิชาการสูงสุด (ติด 1ใน 3 สายสังคม) ต่อเนื่อง
  • เป็นหนึ่งในคณะที่ได้รับความนิยมสูงสุดติดอันดับของประเทศ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 029428777 เว็บไซต์. https://bus.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/KasetsartBusinessSchool คลังรูปภาพ. https://www.flickr.com/photos/kbs-ku/albums