คณะเกษตร

คณะเกษตร


9 ภาควิชา

สร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนา ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
คณะเกษตร

ได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตรโดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ

เพื่อสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ภาควิชา

หน่วยงานในสังกัด
ข้อมูลการติดต่อ


โทร. 0-2579-0588, 0-2579-6130 โทรสาร/Fax. 0-2579-6152 เว็บไซต์. http://www.agr.ku.ac.th