คณะเกษตร

คณะเกษตร

22 ภาควิชา
สร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

คณะเกษตร

ได้วางเป้าหมายหลักของการศึกษาและงานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางการเกษตรโดยการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ

เพื่อสร้างบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม และสร้างผลงานวิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

สาขาภาควิชา
สาขาโครงการภาคพิเศษ
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
  • โครงการเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคพิเศษ
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ-หลักสูตรนานาชาติ
  • โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร (ภาคพิเศษ)
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (ภาคพิเศษ)-หลักสูตรไทย
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชีวภาพ (ภาคพิเศษ)
  • โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ -หลักสูตรนานาชาติ
  • โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ภาคพิเศษ -หลักสูตรไทย

ข้อมูลการติดต่อ

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทร. 0-2579-0588, 0-2579-6130 โทรสาร/Fax. 0-2579-6152 เว็บไซต์. https://agr.ku.ac.th