ที่พัก

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอพักนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.หอพักนิสิตใน ตั้งอยู่บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.1 หอพักนิสิตชาย

 • หอพักชายที่ 13
 • หอพักชายที่ 14
 • ตึก 5
 • ตึกพักชายที่ 12
 • ตึกพักชายที่ 13

1.2 หอพักนิสิตหญิง

 • หอพักหญิงพุทธรักษา
 • หอพักหญิงราชาวดี
 • ตึกพักหญิงบุษกร
 • หอพักหญิงขจรรัตน์
 • หอพักหญิงคัทลียา
 • หอพักหญิงมหาหงส์
 • ตึกพักหญิงชงโค
 • ตึกพักหญิงชวนชม
 • ตึกพักหญิงวาสนา
 • ตึกพักหญิงดารารัตน์

พักห้องละ 4 คน

ค่าธรรมเนียมหอพักภาคการศึกษาละ 2,000 บาท

ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟ

หอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45

ตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน 45 ห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 1.5 กม.

 • หอพักหญิงพุทธชาด
 • หอพักหญิงขจีนุข
 • หอพักหญิงลีลาวดี
 • หอพักหญิงเฟื่องฟ้า
 • หอพักหญิงสุพรรณิการ์
 • หอพักแสงจันทร์ (หอชาย)
 • หอพักกฤษณา (หอพักนานาชาติ)  << คลิก >>

พักห้องละ 4 คน

ค่าธรรมเนียมหอพัก

- เดือนละ 2,300 บาท/คน (สำหรับนิสิตไทย)

- เดือนละ 6,000 บาท/ห้อง (สำหรับนิสิตต่างชาติ พักได้ 2 คน)

ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟตามใช้จริง

ติดต่อสอบถาม

งานหอพัก กองกิจการนิสิต โทรศัพท์ 02-118-0183 ถึง 4 โทรสาร : 02-118-1069

หอพักซอยพหลโยธิน 45 : 02-942-7790, 02-942-7797, 02-942-7007 โทรสาร 02-942-7200

เว็บไซต์หอพักนิสิต

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์