วีซ่า

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจลงตราประทับแก่นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต่างชาติ

 1. เอกสารตรวจลงตราประทับสำหรับนิสิต อาจารย์และนักวิจัย (Non Immigrant Visa)

  นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อหรือทำงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องขอจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัย โดยจดหมายตอบรับจะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานทูตไทยในต่างประเทศ (Non-Immigrant Visa Code B สำหรับ อาจารย์, Code RS สำหรับนักวิจัย และ Code ED สำหรับนิสิต)

  ผู้ได้รับ Non-Immigrant Visa ทุกประเภท เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร 90 วัน หากประสงค์ จะอยู่ต่อเกิน 90 วัน จะต้องดำเนินการขอต่อวีซ่าล่วงหน้า 1 เดือนก่อนวีซ่าจะหมดอายุ

เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่าสำหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Non Immigrant ED Visa)

สำหรับนิสิต Non Immigrant ED Visa
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4*6 ซม.
 2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัยหรือคณะ
 3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรขาออก (Departure card) T.M.6
 5. สำเนาบัตรนิสิต
 6. สำเนาใบลงทะเบียน (KU 1)
 7. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน
 8. จดหมายตอบรับเข้าศึกษา (Letter of acceptance)
 9. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบการขอต่อวีซ่าสำหรับนิสิต อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย (Non Immigrant ED Visa)

สำหรับอาจารย์
 1. แบบฟอร์ม ตม. 7
 2. จดหมายขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยจากมหาวิทยาลัย โดยระบุตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง
 3. สำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่เกี่ยวกับประเทศไทย (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 5. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ในรอบปีที่ผ่านมา
 6. รูปถ่ายขนาด 4 x 6 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
 7. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท

นิสิตและบุคลากรสามารถติดต่อขอทำเอกสารขอขยายเวลาพำนักในประเทศไทยก่อนวีซ่าหมดอายุ ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน หลังวีซ่าหมดอายุ จะถูกปรับวันละ 500 บาท นับจากวันที่วีซ่าหมดอายุ (เมื่อรวมวันที่หมดอายุแล้ว กองตรวจคนเข้าเมืองจะทำการปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20,000 บาท)

 1. การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)

  สำหรับการต่อวีซ่าครั้งแรก เมื่อได้รับวีซ่า Non – ED เพื่ออยู่ต่อในประเทศไทย จากงานตรวจลงตราประทับประเภทงานราชการ (Non – ED) แล้ว นิสิต อาจารย์ และนักวิจัยจะได้รับใบนัดรายงานตัวการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ( อยู่ในประเทศไทยเกิน 90 วัน และไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศ) ซึ่งนิสิต อาจารย์ และนักวิจัยจะสามารถรายงานตัวแก่กองตรวจคนเข้าเมืองได้ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด 90 วัน ตามใบนัดรายงานตัวและสามารถรายงานตัวล่าช้ากว่า วันครบกำหนดได้ 7 วัน นับจากวันครบกำหนดได้หมดอายุไปแล้ว เมื่อรายงานตัว 90 วันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นิสิต อาจารย์และนักวิจัย จะได้รับใบรายงานตัว ครั้งต่อไป จากแผนกรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หากรายงานตัวล่าช้ากว่ากำหนด นิสิต อาจารย์และนักวิจัยจะต้องเสียค่าปรับแก่กองตรวจคนเข้าเมือง 2,000 บาท

เอกสารประกอบการรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (90 Days Report)
 1. แบบฟอร์ม ตม. 47
 2. Passport
 3. บัตรขาออก (Departure Card) T.M.6
 4. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน 90 วันมาแล้ว)
 • เมื่อนิสิต อาจารย์และนักวิจัยเดินทางออกนอกประเทศไทย เมื่อเดินทางกลับมาให้เริ่มนับเวลา 90 วันใหม่ทุกกรณี
 • การรับแจ้งที่พักอาศัย กรณีคนต่างด้าวอยู่เกิน 90 วัน มิใช่ เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 1. การขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re–entry Permit)

นิสิต อาจารย์และนักวิจัย เมื่อได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรแล้ว หากมีความประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ โดยยังมีระยะเวลา ในการได้รับอนุญาตเดิม (Visa ปัจจุบัน) เพื่อรักษาสิทธิ์เดิมที่ได้รับอนุญาต และต้องการขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก จะต้องทำ Re-entry permit ก่อนเดินทางออกไป โดยสามารถทำได้ที่กองตรวจคนเข้าเมืองโดย Re-entry permit แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Single Re - Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยต้องขออนุญาตทุกครั้งก่อนเดินทางออกนอกประเทศ เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยจะได้เดินทางออก นอกประเทศ หรือมีวีซ่าระยะสั้นในช่วงการรอฟังผลการพิจารณาวีซ่า ค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อครั้ง
 • Multiple Re - Entry คือ นิสิต อาจารย์และนักวิจัยสามารถขออนุญาตได้ครั้งเดียว แต่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลา เท่ากับวีซ่าที่มีอยู่ เหมาะกับผู้ที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศบ่อยๆ หรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยแบบ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อครั้ง

** นิสิตและนักวิจัยที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non - immigrant visa ไม่ต้องทำ Re - Entry เพราะเมื่อเดินทางออกนอกประเทศ นิสิตและนักวิจัยจะได้รับวีซ่าอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วันอีก จนใกล้ครบ 12 เดือน นิสิตและนักวิจัยต้องยื่นขออยู่ต่อ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารประกอบการการขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re–entry Permit)
 1. แบบฟอร์ม ตม. 8
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย
 3. สำเนาหน้าตราประทับเข้าราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย
 4. สำเนาหน้าตราประทับอนุญาตการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (ถ้ามี)
 5. สำเนาหน้า TM.6 (Departure Card)
 6. Passport ตัวจริง
 1. การขอรับใบอนุญาตทำงาน
  ในกรณีการขออนุญาตทำงานครั้งแรก หรือเมื่อใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุจึงต้องขอใหม่
  คุณสมบัติของนิสิต อาจารย์และนักวิจัยที่จะขอใบอนุญาตทำงาน
 1. นิสิต อาจารย์และนักวิจัย ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วย คนเข้าเมือง( Non-Immigrant) โดยมิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน (TOURIST/TRANSIT)
 2. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต
 3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็น ที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต
เอกสารสำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน
 1. แบบรับคำขอ ตท. 1
 2. รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร จำนวน 3 รูป
 3. หนังสือรับรองการจ้าง
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่าน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 7. หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าวติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 9. หนังสือมอบอำนาจจากนายจ้างติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของนายจ้างและผู้รับมอบอำนาจ
 1. การขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
  หลักเกณฑ์การพิจารณา
 1. อาจารย์และนักวิจัยต้องได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
 2. ได้รับการรับรองและร้องขอจากสถานศึกษานั้น
เอกสารสำหรับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยในกรณีเป็นครู อาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษาของรัฐ
 1. แบบคำขอ
 2. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำขอ
 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน
 4. หนังสือรับรองและขอให้อยู่ต่อจาก สถานศึกษานั้น โดยระบุตำแหน่ง อัตรา เงินเดือน และระยะเวลาการจ้าง

** นิสิตต่างชาติที่มีวีซ่าแบบ Non Immigrant ED Visa สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยตรงจากฝ่ายการศึกษานานาชาติ กรณีที่นิสิตต้องการเอกสารต่าง ๆ โปรดติดต่อฝ่ายการศุกษานานาชาติล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวีซ่าหมดอายุ หาช้ากว่านั้นฝ่ายฯ จะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น หมายเลขโทรศัพท์ ของศูนย์การศึกษานานาชาติ 02-5620985 อีเมล : ku.oip@ku.ac.th

** ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการดำเนินการจัดทำใบขออนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือการจัดทำเอกสารวีซ่าประเภท Non – B โปรดติดต่อ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9428171-3

** หมายเหตุ แบบฟอร์มต่างๆ ในการขอตรวจลงตราประทับ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ( www.immigration.go.th) หรือสามารถติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองด้วยตนเองได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ