ค่าธรรมเนียมการศึกษา

01.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คลิก

  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 คลิก
02.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

คลิก

03.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่ได้รับปริญญา ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิก
  • หลักสูตรออนไลน์ KU MOOC ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
01.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี

คลิก

  • อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 คลิก
02.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

คลิก

03.

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นแบบไม่ได้รับปริญญา ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร

  • หลักสูตรประกาศนียบัตรชุดวิชา (Non-degree) ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คลิก
  • หลักสูตรออนไลน์ KU MOOC ไม่มีค่าใช้จ่าย คลิก