การให้เกรดของทางมหาวิทยาลัย

ระเบียบการศึกษา

 1. ระเบียบการเรียน การสอบ
  1. ระเบียบการเรียน
   1. นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการศึกษา ต้องปฏิบัติตามการลาพักการศึกษา
   2. นิสิตต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น จึงมีสิทธิเข้าสอบไล่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชา
  2. ประเภทการลงทะเบียนเรียน
   1. การลงทะเบียนเรียนประเภท นับหน่วยกิต (credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชา ตามหลักสูตร ให้นำผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
   2. การลงทะเบียนเรียนประเภท ไม่นับหน่วยกิต (audit) เป็นการลงทะเบียนเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ โดยไม่นำผลการเรียนมาคิดแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสม
  3. ระเบียบการสอบ
   1. การสอบแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ การสอบย่อยการสอบกลางภาคและการสอบไล่
   2. การกำหนดจำนวนครั้ง วิธีการสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ประจำวิชา
   3. ระเบียบการสอบ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
   4. นิสิตที่ไม่ได้เข้าสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเป็น มีสิทธิย่นื ขอสอบชดเชย ต่ออาจารย์ประจำวิชาภายใน 7 วัน นับแต่วันสอบวิชานั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก อาจารย์ประจำวิชา และดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันสอบตามปกติของวิชานั้น หากพ้นกำหนดให้ถือว่าขาดสอบ กรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบเกิน 30 วัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
   5. นิสิตที่ทุจริตในการสอบ ให้ถือว่าสอบตก (F) ในวิชานั้นและถือว่าผิดวินัย นิสิตต้อง ได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และไม่มีสิทธิขอถอนการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
 2. การวัดและประเมินผลการศึกษา
  1. ผลการเรียนเป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียนหรือการปฏิบัติงาน และหรือผลงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชาแล้วประเมินเป็นระดับคะแนน การรายงาน ผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนน และแต้มระดับคะแนน
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. ระดับคะแนน เทียบเป็นแต้มระดับคะแนน ดังนี้
   1. ระดับคะแนนที่มีแต้มระดับคะแนน
    ระดับคะแนน A แต้มระดับคะแนน 4.0 ระดับคะแนน B+ แต้มระดับคะแนน 3.5 ระดับคะแนน B แต้มระดับคะแนน 3.0 ระดับคะแนน C+ แต้มระดับคะแนน 2.5 ระดับคะแนน C แต้มระดับคะแนน 2.0 ระดับคะแนน D+ แต้มระดับคะแนน 1.5 ระดับคะแนน D แต้มระดับคะแนน 1.0 ระดับคะแนน F แต้มระดับคะแนน 0
   2. ระดับคะแนนที่ไม่มีแต้มระดับคะแนน
    I ยังไม่สมบูรณ์ (incomplete) S พอใจ (satisfactory) U ยังไม่พอใจ (unsatisfactory) N ยังไม่สามารถระดับคะแนน (grade not reported) P ผ่าน (passed) NP ไม่ผ่าน (not passed) ระดับคะแนน S และ U ใช้สำหรับรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน
ประเภท Audit ระดับคะแนน N หน่วยงานทะเบียนนิสิตเป็นผู้ใช้และให้ใช้ระดับคะแนนนี้เฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้รับรายงานผลการเรียน คะแนน P ใช้สำหรับรายวิชาที่ไม่นำค่าของหน่วยกิตมาคำนวณแต้มคะแนนเฉลี่ย และการฝึกงานที่ไม่มีหน่วยกิตหรือรายวิชาที่มีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระดับคะแนน I ใช้เฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส่วนในวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ แต่มีผลการเรียนอย่างอื่นๆ ของวิชานั้นตลอดของภาคการศึกษาเป็นที่พอใจของอาจารย์ผู้สอน
  1. ระดับคะแนนต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
   A = ดีเยี่ยม (exellent) B+ = ดีมาก (very good) B = ดี (good) C+ = ค่อนข้างดี (above average) C = พอใช้ (average) D+ = อ่อน (below average) D = อ่อนมาก (poor) F = ตก (fail)
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  1. การแก้ไขระดับคะแนน I จะต้องกระทำให้เสร็จสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นสอบตก (ได้ F) รายวิชานั้นโดยอัตโนมัติ การผ่อนผัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจำวิชาและโดยอนุมัติของคณบดีเจ้าสังกัดรายวิชานั้น
  2. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   1. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ให้คิดจากแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนเรียน ทั้งรายวิชาที่สอบได้และรายวิชาที่สอบตก
   2. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ย้ายสาขาวิชาเอก ย้ายหลักสูตร ย้ายคณะ ให้คิดแต้มระดับคะแนนของทุกรายวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่าจะเป็น รายวิชาที่เทียบให้หรือไม่ก็ตาม ส่วนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเข้า ไม่ว่านิสิตจะเรียนได้แต้มระดับคะแนนอย่างไรจะไม่นำมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
   3. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ที่โอนมาจากสถาบันศึกษาอื่นและนิสิตที่จบอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาต่อ ให้คิดเฉพาะแต้มระดับคะแนนของรายวิชาที่เรียนใหม่เท่านั้น
   4. การคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เพื่อพิจารณาสถานภาพทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ์ในข้อ 25.4.10 และ 25.4.11 นั้น ให้คิดปีละสองครั้ง คือเมื่อสิ้นสุดการศึกษาภาคต้นและภาคปลาย ส่วนผลการศึกษาในภาคฤดูร้อน ให้นำไปนับรวมกับผลการศึกษาภาคต้นถัดไปเว้นแต่กรณี ผู้จบการศึกษาในภาคฤดูร้อน
  3. ภาควิชาและคณะ จะระงับการประกาศหรือการคิดผลการเรียนให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สินในภาควิชาและในคณะนั้น ๆ
  4. มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นิสิต หากนิสิตค้างชำระหนี้สินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยรับทราบถึงแม้จะได้มีกาประกาศผลการเรียนไปแล้วก็ตาม