RSS FEEDS

รายการข่าวสาร RSS

งานประชาสัมพันธ์ มก.

งานประชาสัมพันธ์ มก. | อย่าวัดที่เหรียญ

อย่าวัดที่เหรียญ

   15 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | แนะเลือกซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือ

แนะเลือกซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือ

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ขอบคุณ

ขอบคุณ

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ดึง ม.เกษตรร่วมปลูกกัญชง

ดึง ม.เกษตรร่วมปลูกกัญชง

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID

เยี่ยมศูนย์ฉีดวัคซีน KU สู้ COVID

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน

ต้องตื่นตัวกับภาวะโลกร้อน

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ มก.

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ มก.

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | มอบกำลังใจ

มอบกำลังใจ

   13 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | นิสิต ป. เอก คณะวิศวฯ มก. นำเทคนิค Crystal engineering สร้าง “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ สำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว”

นิสิต ป. เอก คณะวิศวฯ มก. นำเทคนิค Crystal engineering สร้าง “วัสดุเชิงประกอบซีเมนต์ สำหรับสถาปัตยกรรมสีเขียว”

   7 กันยายน 2564


งานประชาสัมพันธ์ มก. | สรุปมติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 8/2564

   2 กันยายน 2564