”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

ข้อมูลสำหรับนิสิตใหม่ KU 82 ที่ควรทราบ

บางเขน
16 มิถุนายน 2565
5950
1
การเรียน การสอน การสอบ ออนไซต์

ตั้งแต่ 27 มิถุนายน 2565

บางเขน
13 มิถุนายน 2565
580
6
ประกาศ มก. ยกเว้นให้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564

ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

บางเขน
10 พฤษภาคม 2565
695
0