”NisitKU” Mobile App ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต KU

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ประกาศเมื่อ: 15 มิถุนายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บริการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล

โดย KU Happy Place Center

บางเขน
14 กันยายน 2565
106
1
โครงการแข่งขันเทรดหุ้นเพื่อการลงทุนอย่างยังยืน ESG

สำหรับนิสิต มก. วิทยาเขตบางเขน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2565

บางเขน
7 กันยายน 2565
137
0