เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

โครงการ การเพิ่มศักยภาพการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์: เทคนิคการใช้เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ เพื่อนิสิต มก. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (Online)
 

1. การตัดตัวอย่างแบบบางในระดับไมครอนด้วยเครื่อง Rotary Microtome สำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Light Microscope) (3 ก.พ. 66)

https://forms.gle/zgBub5kvKN4jvi3i7

2. การเตรียมตัวอย่างให้แห้งด้วยเครื่อง Critical Point Dryer สำหรับศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) (7 ก.พ. 66)

https://forms.gle/kUqwWmQisDafDNWe9

3. เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวิจัยด้านอณูชีวิทยา: PCR, Real-Time PCR และ Gel Documentation (9 ก.พ. 66)

https://forms.gle/81m7y9cEJ8w5Hqbq6

4. เทคนิคการถ่ายภาพทางชีวภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (Compound microscope) (16 ก.พ. 66)

https://forms.gle/KKLpTS54kEFe22tL6

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณฐาปนี โทร. 02-942-8740 ต่อ 204

E-mail: tapanee.s@ku.th

 

*หมายเหตุ*

1. พิเศษเฉพาะนิสิต มก. ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในการใช้เครื่องมือ เฉพาะเครื่องที่เข้าอบรม 25 % (สิทธิ์นี้สามารถใช้ได้จนจบระดับการศึกษานั้นๆ)

2. นิสิตปริญญาตรี มก. จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านวิชาการและวิชาชีพ หัวข้อการบรรยายหัวข้อละ 2 ชั่วโมง

3. ขอสงวนสิทธิ์รับสมัครเฉพาะนิสิต มก. เท่านั้น

ประกาศเมื่อ: 31 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
113
0
การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
31 มกราคม 2566
153
0
นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

บางเขน
30 มกราคม 2566
251
2
KU Job Fair & Education 2023

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
26 มกราคม 2566
2208
5