มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ที่ประชุม ก.บ.ม. วาระพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ ลดค่าเทอม 50 % พร้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายกระทรวง อว. และรัฐบาล ในการช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์ COVID-19
 
          วันที่ 27 ก.ค. 2564 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บม.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/64 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวาระพิจารณาลดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับปริญญา ตามมติของคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะได้รับส่วนลดเป็นลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐและสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 6:4 โดยค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดร้อยละ 50 / 50,001 - 100,000 บาท ลดเพิ่มร้อยละ 30 และเกิน 100,000 บาท ลดเพิ่มร้อยละ 10 โดยส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกินร้อยละ 50
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
 
 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
หรือคุยผ่านเฟซบุ๊ก

 

ประกาศเมื่อ: 28 กรกฎาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรับเหรียญเกียรตินิยม สำหรับบัณฑิตเกียรตินิยม

ประจำปีการศึกษา 2563

บางเขน
27 กันยายน 2564
29
0
โครงการ KU Change Agent for Community

ลงทะเบียน 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2564

บางเขน
8 กันยายน 2564
169
0
พิเศษสุดสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะ

Samsung ขน Smartphone และ Tablet เอาใจลูกพระพิรุณ

บางเขน
7 กันยายน 2564
210
0
สำรวจความต้องการรับวัคซีน Astrazeneca เข็ม 1 ของนิสิต มก.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกรณี

บางเขน
30 สิงหาคม 2564
402
1