สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมหรือศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ

ทำหน้าที่ในการให้บริการวิชาการ
แก่สังคมในการส่งเสริม

      เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรและประชาชน โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ส่งเสริม และสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังให้บริการอาคาร สถานที่ ห้องพัก หัองประชุมสัมมนา และห้องจัดเลี้ยงหลากหลายรูปแบบทันสมัย เลือกสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อวันพักผ่อนอันมีค่า ภายใต้การดูแลของ "แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม" และที่ขาดไม่ได้ ทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการตกแต่งสถานที่ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของ "แสนปาล์มแลนสเคป"

       ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ได้รับรางวัลพระราชทาน เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ หน่วยงานดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2554 สาขาพัฒนาสังคม จากคณะอนุกรรมการคัดเลือกเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่าย

  • สำนักงานเลขานุการ
  • ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม

พันธกิจของหน่วยงาน

  • ส่งเสริมการเกษตรและจัดฝึกอบรมที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
  • บริหารจัดการทรัพย์สินของสำนักฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความผูกพันของผู้รับบริการ
  • สร้างระบบบริหารจัดการสำนักฯที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

ติดต่อ
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
กำแพงแสน

เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140