สำนักหอสมุด

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

https://www.lib.ku.ac.th

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานให้บริการทรัพยากรสนเทศ

ได้แก่ ฐานข้อมูล หนังสือ และวารสาร ทั้งรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่นๆ รวมทั้งผลงานสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตลอดจนให้บริการความรู้กับประชาชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

การเป็นแหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพให้บริการทางวิชาการและการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคม โดยพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานบุคลากร มีความพร้อมและมุ่งมั่นเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักหอสมุดประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง ได้แก่

1. อาคารช่วงเกษตรศิลปการ (อาคารเดิม) เน้นการเป็นห้องสมุดรูปแบบเดิม หรือ Traditional Library ที่ประกอบด้วยทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ ซึ่ง ได้แก่ หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาคาร ช่วงเกษตรศิลปะการมีทั้งหมด 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 6,700 ตร.ม.

2. อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ (อาคารใหม่) เน้นการบริการในรูปแบบใหม่ เป็น ห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-library อย่างสมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การ เรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีความทันสมัยทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทั้งฐานข้อมูลที่บอกรับและที่ พัฒนาขึ้นเอง บริการมัลติมีเดียหลากหลาย มีความพร้อมด้ายกายภาพที่สวย งาม กว้างขวางสะดวกสบาย บนพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 5 ชั้น จำนวน 14,000 ตร.ม.

เวลาทำการ

เปิดภาคการศึกษา

จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.00 - 18.30 น.

เสาร์

เวลา 10.00 - 18.00 น.

อาทิตย์

ปิดให้บริการ

วันหยุดราชการ ปิดให้บริการ

หมายเหตุ: เวลาทำการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ฝ่าย

ติดต่อ
สำนักหอสมุด

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900