สำนักบริการคอมพิวเตอร์

หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์นวัตกรรมไอที

https://ocs.ku.c.th
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านไอทีทางการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย รวมถึงการบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมด้านไอที บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสนทนากลุ่มย่อย ห้องอบรมขนาดใหญ่ ห้องการเรียนการสอนทางไกล การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย และบริการเสริมอื่น อาทิ KU-Google for Education และบริการใหม่ KU-Microsoft Office 365 for Education on Cloud

“ผู้นำการให้บริการดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ"
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เวลาทำการ

สำนักงาน
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.
  (หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
ศูนย์ให้คำปรึกษา (HelpDesk)
 • วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-20:30 น.
 • วันเสาร์ เวลา 08:30-16:30 น.
  (หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ฝ่าย

 • สำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ฝ่ายระบบสารสนเทศ
 • ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ติดต่อ
สำนักบริการคอมพิวเตอร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900