มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS อันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คะแนน 93.2 /100 SDG 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS อันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย 
และได้รับการจัดอันดับรวม หรือ overall ranking  อันดับ101-200 ของโลก อันดับ 3 ร่วมของไทย จากการจัดอันดับ The Times Higher Education Impact Rankings 2022 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 The Times Higher Education (THE) ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลก จากประเทศอังกฤษ ประกาศผล The Times Higher Education Impact Rankings 2022 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการดำเนินงานสนับสนุน #SDGs ตามเกณฑ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรเพื่อสังคม 17 กลุ่ม ของสหประชาชาติ ( United Nations: Sustainable Development Goals ) หรือ UN: SDGs ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีจำนวนมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับรวม หรือ overall ranking  1,406 แห่งใน 106 ประเทศทั่วโลก เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยจำนวน 51 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2021 ถึง 25 แห่ง (ปี 2021 มีจำนวน 26 แห่ง, ปี 2020 มีจำนวน 19 แห่ง)  และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการจัดอันดับเป็นปีที่ 2 สะท้อนได้ว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีการตื่นตัวและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคการศึกษาและมีบทบาทในการทำงานเพื่อสังคมอย่างเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับรวม หรือ overall ranking  อยู่ในอันดับ 101-200 ของโลก ดีขึ้นจากปี 2021 ซึ่งได้อันดับ 301- 400 ของโลก และเป็นอันดับที่ 3 ร่วมของประเทศไทย คะแนนรวม 84.1 คะแนน จาก 100 คะแนน (ปี 2021 คะแนนรวม 67.9 จาก 100 คะแนน) ซึ่งจากการจัดอันดับแสดงให้เห็นในเชิงประจักษ์ว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ผลงานตามเป้าหมายของ SDG ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับในปี 2022 จำนวน 7 SDGs ได้แก่  
          SDG 2 : ขจัดความหิวโหย ZERO HUNGER 
          SDG 11 : เมืองและชุมชน SUSTAINABLE CITES AND COMMUNITIES (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)
          SDG 12 : การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)
          SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CLIMATE ACTION
          SDG 14 :  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร LIFE BELOW WATER
          SDG 15 : ระบบนิเวศบนบก LIFE ON LAND (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก)
          SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 
.
          ผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 50 ของโลก จำนวน 2 SDGs ได้แก่ 
          SDG 2 : ขจัดความหิวโหย ZERO HUNGER อันดับ 40 ของโลก อันดับ 3 ของไทย ได้คะแนน 75.9 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้คะแนนลดลง 1.8 คะแนน จากปี 2021 โดยปี 2021 ได้อันดับ 17 ของโลก อันดับ 1 ของไทย และได้คะแนน 77.7 /100 คะแนน
          SDG 14 :  การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร LIFE BELOW WATER อันดับ 42 ของโลก อันดับ 2 ของไทย ได้คะแนน 81.0 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้นอย่างมาก จากปี 2021 ได้อันดับ 97 ของโลก อันดับ 4 ของไทย ได้คะแนน 60.3 /100 คะแนน
.
          ผลงานที่โดดเด่นตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 100 ของโลก จำนวน 2 SDGs ได้แก่ 
          SDG 15 : ระบบนิเวศบนบก LIFE ON LAND (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 63 ของโลก อันดับ2 ของไทย ได้คะแนน 78.1/100 คะแนน

          SDG 17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน PARTNERSHIPS FOR THE GOALS อันดับ 70 ของโลก อันดับ 2 ของไทย ได้คะแนน 93.2 /100 ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้นอย่างมาก จากปี 2021 ได้อันดับ 101- 200 ของโลก อันดับ 5 ของไทย ได้คะแนน 76.2 /100 คะแนน
นอกจากนี้ ผลงานตามเป้าหมายของ SDG มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ TOP 101 - 200 ของโลก จำนวน 3 SDGs ได้แก่ 
          SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CLIMATE ACTION อันดับ 101 - 200 ของโลก อันดับ 2 ร่วมของไทย ได้คะแนน 61.8 /100 คะแนน ซึ่งเป็นผลงานที่ขยับดีขึ้น จากปี 2021 ได้อันดับ 201-300 ของโลก อันดับ 4 ของไทย ได้คะแนน 40.3 /100 คะแนน

          SDG 11 : เมืองและชุมชน SUSTAINABLE CITES AND COMMUNITIES (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 101 - 200 ของโลก อันดับ 2 ร่วมของไทย ได้คะแนน 72.4 /100 คะแนน

          SDG 12 : การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบและยั่งยืน RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (ส่งข้อมูลเข้าร่วมเป็นปีแรก) อันดับ 101 -200 ของโลก อันดับ 4 ร่วมของไทย ได้คะแนน 67.2 /100 คะแนน


          สำหรับ Times Higher Education (THE) คือ องค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นองค์กรแรกที่มีการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเปิดให้สถาบันอุมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าส่งข้อมูลเข้าร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ทุกวิทยาเขต ทุกส่วนงาน ตลอดจนบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และนิสิตเก่าที่ร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน
 

ประกาศเมื่อ: 2 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดร้าน The Premium @ KU สินค้าเกษตรเพื่อคนทุกวัย

28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.

27 มีนาคม 2565
3142
124
การประเมินอธิการบดี มก. รอบที่ 1 (1 ปี 6 เดือน)

ขยายเวลาเปิดรับฟังความคิดเห็นถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

14 มกราคม 2565
3002
2
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ”๕๐ ปี สาธิตเกษตร”

เกษตรศาสตร์ ก้าวย่าง วางรากฐาน ศึกษาศาสตร์ สืบสาน การศึกษา สาธิตเกษตร เรืองวิวัฒน์ พัฒนา ๕๐ ปี เกริกคุณค่า สถาพร

22 เมษายน 2564
892
0