มก.ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
แด่ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อพระราชทานต่อการปฏิบัติ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยสํานึกในพระอัจฉริยภาพดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แด่เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Doctor of Phylosophy (Knowledge of the Land for Sustainable Development) แด่ H.R.H. Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด) มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยผู้บริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย
          1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          2. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
          3. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          4. ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          5. ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          6. รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
          7. รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
          8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน
          9. รองศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี ผู้ช่วยอธิการบดี

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
hr9.jpg
hr8.jpg
hr7.jpg
hr6.jpg
hr5.jpg
hr4.jpg
ประกาศเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริการรับจัดชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ KU Food 2566

หลากหลายรูปแบบ กระเช้า ชะลอม และถุงผ้า พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
48
0
งานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2566

27 ธันวาคม 2566

บางเขน
8 ธันวาคม 2566
144
0
มก. ขอแสดงความยินดี ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

บางเขน
4 ธันวาคม 2566
83
0