ประกาศ/มาตรการ มก. (โควิดระลอกใหม่)

 

ราชกิจจานุเบกษา

 • คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ฯ  [ คลิก ]  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16)   [ คลิก ]  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โควิดระลอกใหม่)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ฉบับที่ 23  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 
  • ฉบับภาษาไทย   [ คลิก ]    Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ฉบับภาษาอังกฤษ  [ คลิก ]    Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19   ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ฉบับที่ 21  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 20  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 [ คลิก ]  

 

 


 


ประกาศ / มาตรการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 1-19)

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ หลังประกาศผ่อนปรนของรัฐบาล ฉบับที่ 19 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการดำเนินกิจกรรมของนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 18 [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 17 [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 16 [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 สำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563 ระดับปริญญาตรี [ คลิกที่นี่  ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 14 วันที่ 1 เมษายน 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสิตผู้ประสบภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 26 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • มาตรการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 24 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 11 วันที่ 21 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบและการวัดผลรูปแบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 9  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]  
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการวัดผล เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ฉบับที่ 8  วันที่ 17 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]   [ ฉบับภาษาอังกฤษ ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 15 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ] 
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 6 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในช่วงระหว่างดำเนินการรับสมัครและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • แนวปฏิบัติของนิสิตเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]     [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • แนวปฏิบัติของบุคลากรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 5 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]    [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการในการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019, COVID-19) ฉบับที่ 4 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คำแนะนำและการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เดินทางไปและกลับจากพื้นที่การระบาด ฉบับที่ 3 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ บับภาษาอังกฤษ ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCoV) ฉบับที่ 1 วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563  [ ฉบับภาษาไทย ]  [ ฉบับภาษาอังกฤษ ]

 

 

ประกาศ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9)  ลงวันที่ 2 มกราคม 2564 ++ คลิก ++ Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 8)  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 7) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 6) : การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวงฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) : การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) : การพิจารณาเลื่อนพิธีประสาทปริญญา ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ++ คลิก ++
 • ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า coronaviurs (2019-nCoV) ลงวันที่ 25 มกราคม 2563 ++ คลิก ++

 

 

กิจกรรม

 

ความรู้
 
การประชุมของคณะกรรมการฯ

 

 

 

 
 
 
 
ประกาศเมื่อ: 5 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ

พร้อมกันทุกวิทยาเขต 22 เมษายน 2564

บางเขน
14 มกราคม 2564
792
4
การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

การป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางอีเมล์อย่างง่าย

บางเขน
12 มกราคม 2564
429
8
สำนักหอสมุดยังคงให้บริการยืมหนังสือสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยสามารถเลือกการยืมหนังสือได้ 2 รูปแบบ ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

บางเขน
11 มกราคม 2564
317
3