Workshop on Professional E-mail Writing

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Medical Day ครั้งที่ 15

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

บางเขน
17 มิถุนายน 2567
12
0
หลักสูตรความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ก.ค. 67 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 15 ส.ค. 67

บางเขน
17 มิถุนายน 2567
32
0
Bioscience XI Welcome meeting

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 67

บางเขน
17 มิถุนายน 2567
11
0