ลิงค์เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565

ลิงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ประจำปี 2565 วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น.
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m8c1e87e0ff9d55c60e5aa06a49fc614a
Meeting number: 2518 631 6709  Password: edu65inter
https://bit.ly/thaigeKU65
   
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น.
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป และ
Workshop 1 : สร้างสื่อแบบสร้างสรรค์สไตล์ศึกษาทั่วไปด้วยแคนวา

https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m8c1e87e0ff9d55c60e5aa06a49fc614a
Meeting number: 2518 631 6709  Password: edu65inter
https://bit.ly/thaigeKU65

   
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น.
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Workshop 2 : การวัดและประเมินผลในรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อตอบสนองผลลัพธ์การเรียนรู้
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=me94585776af704cc31127e92cf7130bc
Meeting number: 2514 749 1608  Password: host3ocs
https://bit.ly/kuthaige65_2
   
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น.
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Workshop 3 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m04de84ae8955f73815d2bcc36ac7b37f
Meeting number: 2517 611 3544  Password: host4ocs
https://bit.ly/kuthaige65_3
   
   
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00-16.00 น.
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Workshop 4 : กรณีตัวอย่างรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m00e3f92b5ae55000b6ecde2e3a582090
Meeting number: 2517 877 7340  Password: host5ocs
https://bit.ly/kuthaige65_4

 Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


<<  เว็บไซต์การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทั่วไป  >>

 

ประกาศเมื่อ: 24 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567

บางเขน
21 พฤษภาคม 2567
1467
0
โครงการ Aging FIT+ with KUSHS season2

10-13 มิถุนายน 2567

บางเขน
20 พฤษภาคม 2567
72
0
อบรม English Preparation for Graduate Studies รุ่นที่ 17

เริ่มเรียน 1-31 กรกฎาคม 2567

บางเขน
20 พฤษภาคม 2567
32
0