ห้องสมุด

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุดเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นเลิศ สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

เป็นห้องสมุดดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการและพัฒนาบริการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อความยั่งยืน

ให้บริการสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการเด่นของสำนักหอสมุด

 • บริการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ
 • บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
 • บริการห้องศึกษาเดี่ยว/กลุ่ม
 • บริการสอนการรู้สารสนเทศ
 • บริการพื้นที่นั่งอ่านสำหรับการค้นคว้าวิจัย
 • บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย
 • บริการนำส่งหนังสือตามคำขอของอาจารย์ / นักวิจัย / นักวิชาการ
 • บริการ KULC Studio
 • บริการห้องฉายภาพยนตร์
 • บริการห้องสมุดในสวน
 • บริการห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 • บริการจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
 • ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ
 • ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ

สำนักหอสมุด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.lib.ku.ac.th

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

โทรศัพท์:02-942-8616

โทรสาร:02-940-5834

อีเมล:libku@ku.ac.th

Facebook: www.facebook.com/kulibpr