สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

น่วยงานราชการระดับคณะ (สวพ.มก.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521 ทำหน้าที่ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานและบริหารงานวิจัยทั้ง ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

https://www3.rdi.ku.ac.th/

โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรเพื่อการวิจัย กำกับมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย บริการสารสนเทศการวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับสากล

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับภูมิภาค"

 

พันธกิจ

 

 • สร้างคนที่มีปัญญา รู้เหตุรู้ผล อยู่ในคุณธรรม และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม
 • สะสมภูมิปัญญา สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่หลากหลาย ตลอดจนสร้าง ผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้
 • ร่วมพัฒนากับชุมชน และรับผิดชอบต่อสังคม
 • สืบสานทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และดำรงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 • บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สำนักงานเลขานุการ
 • ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
 • ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 • ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
 • ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
 • ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900