สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วิสัยทัศน์ (Vision) "เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก."

 

ภารกิจเป้าหมาย (Mission)

"ทำให้ระบบความคิดในการครองชีวิตของสมาชิกดีขึ้น"

คุณค่าที่มุ่งหวัง (Core Value)

"เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อสังคม"

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกิจกรรมภายใน การหารายได้ การส่งสริมการออม การให้สินเชื่อ การจัดสรรกำไร การให้สวัสดิการ และการแบ่งปันสู่สังคม

 

 

 

ติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900