มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ

ปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อม ด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยมีอดีตสภานายกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 46 ที่ได้รับการ ยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลังผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในขณะทรงฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดตั้งร่วมกับอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ และอดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขาธิการ

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900