ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หน่วยงานจัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอน สินค้าที่ระลึกสัญลักษณ์มก. แก่นิสิต บุคลากร คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก

 

โดยมุ่งเน้นการให้บริการ
แบบครบวงจร

ทั้งด้านการค้าปลีก ขายส่ง และเป็นผู้จัดจำหน่ายหนังสือสำนักพิมพ์ มก. รวมทั้งบริการรับสั่งทำสินค้าที่ระลึกสัญลักษณ์ มก. ให้กับหน่วยงานต่างๆ บริการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

สถานที่ตั้งอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หรือ ตู้ ปณ. 1066 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10903
โทร. 02-942-8063-6
เวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-18.00 น.
วันเสาร์ ตั้งแต่ 8.30-16.30 น.

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

สถานที่ตั้งอาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เวลาให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 08.30 - 17.30 น.

 
 
 
 
 
 
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1066 ปณฝ.เกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10903