คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

 
ผลิตบุคลากรสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพาณิชยนาวีในระดับโลก
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพาณิชยนาวีในระดับโลก

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของภาคธุรกิจพาณิชยนาวีในระดับสากล เพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านพาณิชยนาวี โดยบูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เป็นสำคัญ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับสากล

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-4580-4

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

2 ภาควิชา
ผลิตบุคลากรสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพาณิชยนาวีในระดับโลก
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
พาณิชยนาวีนานาชาติทั่วไป

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของภาคธุรกิจพาณิชยนาวีในระดับสากล เพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านพาณิชยนาวี โดยบูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เป็นสำคัญ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับสากล

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-4580-4

คณะพาณิชยนาวี
นานาชาติ ศรีราชา

2 ภาควิชา
ผลิตบุคลากรสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพาณิชยนาวีในระดับโลก
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
พาณิชยนาวีนานาชาติทั่วไป

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของภาคธุรกิจพาณิชยนาวีในระดับสากล เพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านพาณิชยนาวี โดยบูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เป็นสำคัญ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับสากล

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-4580-4

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

2 ภาควิชา
ผลิตบุคลากรสำหรับกิจการพาณิชยนาวีทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาพาณิชยนาวีในระดับโลก
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
พาณิชยนาวีนานาชาติทั่วไป

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามความต้องการของภาคธุรกิจพาณิชยนาวีในระดับสากล เพิ่มทักษะด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานด้านพาณิชยนาวี โดยบูรณาการความรู้จากการวิจัย การบริการวิชาการ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เป็นสำคัญ และเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลในระดับสากล

ภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-4580-4