คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

1 สาขาภาควิชา
คณะแห่งนวัตกรรมที่มุ่งมั่นต่อการช่วยพัฒนาสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และพยาบาลสัตว์ คณะแรกและคณะเดียวของประเทศไทย

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ การสร้างงานนวัตกรรม ที่ช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพและการเลี้ยงสัตว์ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย

สาขาภาควิชา
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 โทรศัพท์. 0-2579-8573-5 หรือ 0-2942-8200-45 ต่อ 616000 โทรสาร/Fax. 0-2579-8571 ภายใน มก. 616000 E-mail. vettech@ku.ac.th