คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

8 สาขาวิชา
มีสาขาในด้านบริหารธุรกิจที่หลายหลาย
ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาการจัดการ

สร้างทักษะที่แตกต่างจากหลักสูตร
วิทยาการจัดการทั่วไป

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะวิจัยที่มีการจัดการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานด้านบริหารธุรกิจที่ โดดเด่นของประชาคมอาเซียน เพื่อความร่วมมือและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชาติ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ
 • หลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาโทและเอก)
 • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (English Program)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการลงทุน)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ)

ข้อมูลการติดต่อ

https://www.ms.src.ku.ac.th/ https://www.facebook.com/mssrcku/ Youtube : KUMS Channel, FB: crasmssrcku FB: activitymssrcku, twitter : mssrcku, Line: @mssrcku โทรศัพท์ 038-352828 (ระบบตอบรับอัตโนมัติ)