คณะประมง

คณะประมง

5 ภาควิชา
สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการประมงและวิทยาศาสตร์ทางน้ำ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง ก่อตั้งพร้อมการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปี พ.ศ. 2486 เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิต สร้างงานวิจัย ให้บริการแก่สังคม ด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตร์ทางทะเล เทคโนโลยีหลังการจับและแปรรูปสัตว์น้ำ ถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาสังคมและชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สาขาภาควิชา
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-9428364 โทรสาร/Fax. 02-9428894เว็บไซต์ https://fish.ku.ac.th/ Facebook คลิกที่นี่