คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วิศวกรรมศาสตร์

10 ภาควิชา
มาร่วมกันปฏิวัติการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับพลวัตทางเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Technology and Behavioral Disruption มีผลกระทบทั้งในเชิง Digital & Bio-Economy พร้อมกับกดดันให้เกิดการปฏิวัติทางการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ตรรกะ วิเคราะห์ และวิพากษ์ที่รวดเร็ว        ถูกต้อง แม่นยำและปลอดภัย

ภาควิชา
โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-797-0999 โทรสาร/Fax. 02-579-2775 Facebook.คลิกที่นี่ Twitter.คลิกที่นี่ Youtbue.คลิกที่นี่