คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

วิศวกรรมศาสตร์

10 ภาควิชา
มาร่วมกันปฏิวัติการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับพลวัตทางเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Technology and Behavioral Disruption มีผลกระทบทั้งในเชิง Digital & Bio-Economy พร้อมกับกดดันให้เกิดการปฏิวัติทางการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงระบบ ตรรกะ วิเคราะห์ และวิพากษ์ที่รวดเร็ว        ถูกต้อง แม่นยำและปลอดภัย

ภาควิชา
โครงการพิเศษ
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
หน่วยงาน

ข้อมูลการติดต่อ

โทร : 02-797-0999 โทรสาร/Fax : 02-579-2775 Facebook :คลิกที่นี่ Twitter :คลิกที่นี่ Youtube :คลิกที่นี่ เว็บไซต์ : https://www.eng.ku.ac.th