คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

5 ภาควิชา
มุ่งผลิตและพัฒนาวิศวกรชั้นเยี่ยม พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรม
สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา ตั้งอยู่ใจกลาง EEC มีการคมนาคมที่สะดวก ใกล้กับแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ เรามุ่งผลิตวิศวกรชั้นเยี่ยม อันประกอบไปด้วยความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติในการทํางานที่ดี และมีกรอบความคิดแบบเติบโตพร้อมที่จะทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ภาควิชา
 

ข้อมูลการติดต่อ

เว็บไซต์ www.eng.src.ku.ac.th
Facebook engineeringSRC
Youtube คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
Instagram engineeringsrc
Twitter engineeringsrc

โทรศัพท์ 0-3835-4580-3
ต่อ 662202 งานประชาสัมพันธ์
ต่อ 662217 งานรับเข้าศึกษาต่อ
ต่อ 662214 งานฝึกงานและสหกิจศึกษา