คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

6 ภาควิชา
ผู้นำการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมด้าน
“อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อความอยู่ดีมีสุข”

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“อุตสาหกรรมเกษตร" คืออะไร “อุตสาหกรรม" + “เกษตร" หมายถึง “อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร โดยการนำผลิตผลทางการเกษตรและวัตถุดิบต่าง ๆ เข้าสู่กระบวนการในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิต แปรรูป บรรจุ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม”

ภาควิชาและหลักสูตร

ข้อมูลการติดต่อ

โทร. 02-562-5000 เว็บไซต์. https://agro.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/agro.ku/ Youtube. https://www.youtube.com/user/AgroKU Instragram. https://www.instagram.com/aikasetsart/ Twitter. https://twitter.com/aikasetsart