คณะเกษตร กำแพงแสน

 

คณะเกษตร กำแพงแสน

9 สาขาภาควิชา
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อการกินดี อยู่ดีสู่สากล
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาการเกษตร และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะเกษตร กำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพระบบการผลิตบัณฑิตและสมรรถนะบุคลากรอย่างมืออาชีพ สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมวิจัย และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานสากลด้วยการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน

สาขาภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 agr.kps@ku.ac.th โทร. 0-3435-1406 ภายใน 3300-2 โทรสาร/Fax. 034352435