งาน ”นนทรีสีทอง’63

23 กันยายน
รายละเอียด
เริ่มต้น
23 กันยายน @ 07:30 น.
ถึง
23 กันยายน @ 13:00 น.
หน่วยงาน
สถานที่

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

โทรศัพท์
23 กันยายน
KU Calendar
23 กันยายน 2563
1214
4
งาน ”นนทรีสีทอง’63