เปิดใหม่ !! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับ University of Akron, USA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี่ชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้าน Polymer ของประเทศสหรัฐอเมริกา


รายละเอียดของหลักสูตร
          หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี โดยเรียนที่ ม.เกษตรฯ ตั้งแต่ปี 1 - ปี 3 จากนั้นสามารถเลือกได้ว่า ปีที่ 4 นิสิตจะเรียนที่ ม.เกษตรฯ หรือจะไปเรียนปี 4 ที่ Akron (สำหรับนสิตที่ไปเรียนปี 4 ที่ Akron สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาที่ ม.เกษตรฯ เพื่อรับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) นอกจากนี้ นิสิตที่ไปเรียนที่ Akron สามารถเรียนต่ออีก 1 ปี ที่ University of Akron, USA เพื่อรับวุฒิปริญญาโทด้าน Polymer Science หรือ Polymer Engineering ของ University of Akron, USA ได้ เรียน 5 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีและโท
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพอลิเมอร์ ยาง พลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนิสิตที่เรียนหลักสูตรนี้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานต่อที่ต่างประเทศได้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(ภาคพิเศษ) จนถึง 22 มิถุนายน 2564

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
1
คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิ.ย. 64

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร NON-DEGREE

โปรโมชั่นพิเศษ ถึง 30 พ.ค. 64 (ชุดวิชาละ 1,000 บาท)

บางเขน
19 พฤษภาคม 2564
317
1
เปิดรับสมัครทุนเรียนต่อปริญญาโท 2 ปี (ทุนช้างเผือก)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 64

บางเขน
20 เมษายน 2564
565
0