เปิดใหม่ !! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับ University of Akron, USA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี่ชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้าน Polymer ของประเทศสหรัฐอเมริกา


รายละเอียดของหลักสูตร
          หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี โดยเรียนที่ ม.เกษตรฯ ตั้งแต่ปี 1 - ปี 3 จากนั้นสามารถเลือกได้ว่า ปีที่ 4 นิสิตจะเรียนที่ ม.เกษตรฯ หรือจะไปเรียนปี 4 ที่ Akron (สำหรับนสิตที่ไปเรียนปี 4 ที่ Akron สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาที่ ม.เกษตรฯ เพื่อรับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) นอกจากนี้ นิสิตที่ไปเรียนที่ Akron สามารถเรียนต่ออีก 1 ปี ที่ University of Akron, USA เพื่อรับวุฒิปริญญาโทด้าน Polymer Science หรือ Polymer Engineering ของ University of Akron, USA ได้ เรียน 5 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีและโท
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพอลิเมอร์ ยาง พลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนิสิตที่เรียนหลักสูตรนี้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานต่อที่ต่างประเทศได้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการรับสมัคร KU TCAS 2565 รอบ 2 Quota

เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ 2565

บางเขน
18 มกราคม 2565
367
0