เปิดใหม่ !! หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำความร่วมมือกับ University of Akron, USA ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มี่ชื่อเสียงเป็นอย่างมากในด้าน Polymer ของประเทศสหรัฐอเมริกา


รายละเอียดของหลักสูตร
          หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี โดยเรียนที่ ม.เกษตรฯ ตั้งแต่ปี 1 - ปี 3 จากนั้นสามารถเลือกได้ว่า ปีที่ 4 นิสิตจะเรียนที่ ม.เกษตรฯ หรือจะไปเรียนปี 4 ที่ Akron (สำหรับนสิตที่ไปเรียนปี 4 ที่ Akron สามารถเทียบโอนหน่วยกิตมาที่ ม.เกษตรฯ เพื่อรับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) นอกจากนี้ นิสิตที่ไปเรียนที่ Akron สามารถเรียนต่ออีก 1 ปี ที่ University of Akron, USA เพื่อรับวุฒิปริญญาโทด้าน Polymer Science หรือ Polymer Engineering ของ University of Akron, USA ได้ เรียน 5 ปี ได้ทั้งปริญญาตรีและโท
          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านพอลิเมอร์ ยาง พลาสติก และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนิสิตที่เรียนหลักสูตรนี้มีโอกาสในการเรียนต่อหรือทำงานต่อที่ต่างประเทศได้

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 28 พฤษภาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รุ่นที่ 27

รับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2565

บางเขน
6 มิถุนายน 2565
136
1
TCAS 65 รอบที่ 4 Direction Admission 2565

บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน

บางเขน
24 พฤษภาคม 2565
8391
12
ขยายเวลารับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 7 มิถุนายน 2565

บางเขน
20 พฤษภาคม 2565
263
0
เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร Non-Degree ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด

บางเขน
29 เมษายน 2565
773
0