เปิดรับสมัคร ป.โท/เอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาคพิเศษ

ประกาศเมื่อ: 2 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 22 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 กันยายน 2566
222
0
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
1060
0
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 มีนาคม 2565
1651
0
วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 พฤศจิกายน 2563
7574
0