บริการคอมพิวเตอร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริการคอมพิวเตอร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานให้บริการคอมพิวเตอร์ สนับสนุนด้านไอทีทางการศึกษาแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ให้บริการระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย รวมถึงการบริการวิชาการ และสนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมด้านไอที บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องสนทนากลุ่มย่อย ห้องอบรมขนาดใหญ่ ห้องการเรียนการสอนทางไกล การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย

รวมถึงบริการเสริมอื่น อาทิ KU-Google for Education และบริการใหม่ KU-Microsoft Office 365 for Education on Cloud

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการ
คอมพิวเตอร์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ocs.ku.ac.th

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

โทรศัพท์: 02-562-0951-6
ต่อ 622501, 622555
Helpdesk ต่อ 622541-3

โทรสาร: 02-562-0950
02-562-0957

อีเมล:webmaster-cpc@ku.ac.th

Facebookhttps://facebook.com/ocs.ku (สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรฯ)