ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision) "สินค้าหลากหลาย โยงใยแหล่งผลิต มุ่งสร้างพันธมิตร เพื่อสมาชิกและประชาคม"

ภารกิจ

  1. เพิ่มและพัฒนาสมาชิก
  2. ขยายเครือข่ายและพัฒนาการให้บริการ
  3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
  4. พัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2486 โดยคุณนิคม ชัยวงค์ ศิษย์ มก. รุ่น 5 แล้วเลิกไปในช่วงระยะสั้นๆ เพียง 1-2 ปี จนถึง พ.ศ. 2500 จึงเกิดใหม่อีกครั้งโดยคุณเอกชัย (ประทวน) ศรีคชา ศิษย์ มก. รุ่น 14 จึงกล่าวได้ว่า “ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ก่อกำเนิดขึ้นโดยนิสิตที่เรียนวิชาสหกรณ์โดยแท้”

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.00 น. - 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.

ติดต่อ
ร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900