สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

น่วยงานที่มีความเป็นเลิศ ในการวิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยี พัฒนาคุณภาw
สร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล

kapi.ku.ac.th/

สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

หรือ KAPI มุ่งมั่นในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่กลุ่มเกษตรกร ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งต่อชุมชน สังคม และต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนำระดับสากล ด้านชีวมวลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อยกระดับชีวิตเกษตรกรและประชาชนไทย สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมุนไพรและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเส้นใย กระดาษ และสิ่งทอ
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพืชพลังงานและไม้โตเร็ว
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียางพาราและพอลิเมอร์ชีวภาพ
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีแป้งน้ำตาลและข้าว
 

 

 

 

ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง
 • ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช

ฝ่ายพัฒนาวิจัยเชิงพาณิชย์และการจัดการสารสนเทศ

 • งานวิจัยเชิงพาณิชย์
 • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานบ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

ติดต่อ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900