คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

7 ภาควิชา
เกียร์คือ หัวใจ คนที่ได้ไป ต้องตั้งใจ และทุ่มเท

สร้างทักษะ

ที่แตกต่างจาก
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป
ที่แตกต่างจากหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป

ผลิตวิศวกรคุณภาพดี เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้า เพื่อพัฒนาสังคม

ภาควิชา

ข้อมูลการติดต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1897
09-2378-5995 สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 3 อาคาร 9)
09-2378-5656 งานบริการการศึกษา (ชั้น 1 อาคาร 9)
เว็บไซต์. https://www.eng.kps.ku.ac.th/ เฟสบุ๊ค. https://www.facebook.com/eng.kps.ku.ac.th/ Youtube. https://www.youtube.com/c/EngKPSChannel