...ข่าวคราววันนี้
  • งาน "วันรักษ์ภาษาไทย"

  • เปิดตัว Web Site บ้านภาษาไทย

รายละเอียดของข่าว
018.jpg (57114 bytes)
  • งาน "วันรักษ์ภาษาไทย" กลุ่มบัานภาษาไทย   โดยภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดงาน  "วันรักษ์ภาษาไทย" ขึ้นในวันที่ ๑๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓  ณ ห้องโถงชั้น ๑   คณะมนุษยศาสตร์   งานเริ่มตั้งแต่เวลา  ๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.    กิจกรรมในงานได้แก่   การประกวดอ่านข่าว   ประกวดคัดลายมือ   ประกวดแต่งกลอนจองหงวน   สาธิตการอ่านทำนองเสนาะ และเสวนาเกี่ยวกับภาษาไทยในปัจจุบัน

constr13[1].gif (4879 bytes)

  • เปิดตัว Web Site บ้านภาษาไทย  ยังไม่เรียบร้อยจ้า...

thin_bar2.gif (3727 bytes)

กลุ่มบ้านภาษาไทย   ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งจดหมายถึงเรา

กลับไปหน้าแรก บ้านภาษาไทย